Algemene leveringsvoorwaarden

HuidtherapieWinkel.nl (onderdeel van Huidzorg Houten)

  • Dana Bom  (Huidzorg Houten)
  • Prins Bernhardweg 69 3991DE Houten
  • Telefoonnummer:    030-6342561
  • E-mailadres: contact@huidzorghouten.nl
  • KvK-nummer: 30237115
  • BTW-identificatienummer: nl190333273.b01

Belangrijke opmerking van toepassing op onderstaand document:

In ieder geval is de algemene wetgeving overrulend op onderstaande voorwaarden. U heeft dus op ieder moment de rechten zoals die door de overheid zijn bepaald op het moment van aankoop, dit betreft o.a. Retourneren, betalen etc… Meer info over uw rechten vind u o.a. via google en https://www.consuwijzer.nl/

Gebied van toepassing:

1.1.

Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Huidzorg Houten

 

1.2.

Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Huidzorg Houten schriftelijk zijn bevestigd. Huidzorg Houten behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

 

1.3.

Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

 

Aanbiedingen en overeenkomst:

2.1.

Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door Huidzorg Houten worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Wanneer er (bijvoorbeeld door technische redenen) te weinig voor het product en/of de verzendkosten is afgekekend, dan wordt u hiervoor telefonische benaderd om te bespreken hoe restant betaling plaats zal vinden, voordat de goederen aan u worden toegezonden. Als er (bijvoorbeeld door een technische fout) te weinig is afgerekend, dan behoudt Huidzorg Houten zich het recht voor om de bestelling te annuleren en over te gaan tot restitutie van het betaalde bedrag.

 

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Huidzorg Houten is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Huidzorg Houten. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

 

De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

 

Prijzen:

3.1.

Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, franco afleveringsadres, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

 

3.2.

In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.3.

In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in en uitvoerrechten, stations , bewakings , inklarings , verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

 

3.4.

Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Huidzorg Houten gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

 

3.5.

Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Huidzorg Houten gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

 

3.6.

Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast met het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor gezinsconsumptie reeks voor werknemers op basis van 2005, exclusief loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Wanneer de publicatie van dit jaarindexcijfer gestaakt wordt, zal er voor dit kader in de plaats treden een daarmee zoveel mogelijk overeenkomend prijsindexcijfer dat door partijen in onderling overleg en bij gebreke daarvan door middel van bindend advies door het Centraal Bureau voor de Statistiek of haar rechtsopvolger zal worden vastgesteld.

Levering en risico:

4.1.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Huidzorg Houten afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Huidzorg Houten die gegevens volledig heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd Huidzorg Houten tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

 

4.2.

Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Huidzorg Houten hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. Huidzorg Houten is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

 

Bestellingen Annuleren

Aan een bestellingen onder de 50 euro euro zijn verzendkosten verbonden (5,-)

Huidzorg Houten behoudt zich het recht voor om de bestelling (ook na betaling) ten alle tijden te annuleren voor verzending. Huidzorg Houten zal in geval van annulering overgaan tot restitutie van het bedrag, binnen redelijk termijn.